تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1380 
علوم سیاسی 
دانشگاه مفید 
 
فوق لیسانس 
1383 
علوم سیاسی 
باقرالعلوم(ع) 
 
سطح 2