سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) 
محقق 
1383/01/01 
1385/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهشهای حوزه علمیه قم 
محقق 
1380/01/01 
1385/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
محقق 
1382/01/01 
1384/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه امام خمینی 
محقق 
1380/01/01 
1385/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
هفته نامه پرتو سخن 
معاون سردبیر و دبیر سرویس بین الملل 
1383/01/01 
1385/01/01 
اجرائی  
تدریس 
مركز جهانی علوم اسلامی 
مدرس 
1378/07/01 
1380/03/31 
 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مدرس 
1378/07/01 
 
-----